Filosofia educaţiei adventiste de ziua a şaptea este hristocentrică. Adventiştii cred că sub călăuzirea Duhului Sfânt caracterul şi planurile lui Dumnezeu pot fi înţelese aşa cum sunt revelate în Biblie, în persoana lui Isus Hristos şi în natură. Caracteristicile distinctive ale educaţiei adventiste – aşa cum reies acestea din Biblie şi din scrierile lui Ellen G. White – scot în evidenţă scopul regenerator al adevăratei educaţii: refacerea fiinţelor umane după chipul şi asemănarea Creatorului lor.

Adventiştii de ziua a şaptea cred că Dumnezeu este infinit de iubitor, înţelept şi puternic. El intră în relaţie cu fiinţele umane pe plan personal, prezentându-şi caracterul ca fiind norma supremă pentru comportamentul uman, iar harul Său ca mijlocul de refacere pentru rasa umană.

Adventiştii recunosc că motivaţiile, gândirea şi comportamentul uman au devenit foarte diferite de idealul lui Dumnezeu. În sensul cel mai larg, educaţia reprezintă un mijloc de refacere a relaţiei originale a oamenilor cu Dumnezeu. Depunând efort împreună, familiile, şcolile şi bisericile cooperează cu divinitatea pentru a pregăti oamenii pentru calitatea de cetăţean responsabil, atât în această lume, cât şi în cea care va veni.

Educaţia adventistă oferă mai mult decât cunoştinţe academice, fiind propice unei dezvoltări echilibrate a persoanei ca întreg: din punct de vedere spiritual, intelectual, fizic şi social. Dimensiunile temporale ale acestei educaţii vizează eternitatea. Se urmăreşte credinţa în Dumnezeu şi respectul pentru demnitatea tuturor fiinţelor umane. Construirea unui caracter asemănător cu cel al Creatorului, încurajarea studenţilor să gândească ei înşişi fără a se rezuma la a reflecta gândirea altora, promovarea slujirii din dragoste mai degrabă decât a ambiţiei egoiste, asigurarea dezvoltării maxime a potenţialului fiecărui individ şi adoptarea a tot ce este adevărat, bine şi frumos.

Obiectivele educaţiei adventiste de ziua a şaptea derivă din filosofia ei de bază şi sunt direcţionate spre realizarea principalei ţinte. Legătura dintre viziunea creştină şi obiectivele şcolii devine evidentă în următoarele afirmaţii:

Deoarece credem într-un Dumnezeu personal, central în realităţile universului şi care este sursa întregului adevăr şi a valorilor creştine, studentul va fi încurajat:

 • să-L recunoască pe Dumnezeu ca sursă a călăuzirii şi direcţionării în  viaţă;
 • să caute cunoştinţa şi adevărul prin căile pe care Dumnezeu le-a ales pentru comunicarea cu omul, revelaţia generală şi specială;
 • să demonstreze o interiorizare a doctrinei, credinţei şi acţiunii lui Hristos şi
 • să evalueze cunoştinţele, conceptele, ideile şi standardele în funcţie de cele exprimate de Hristos.

Deoarece credem că această lume, deşi lipsită de armonia cu restul Universului lui Dumnezeu ca rezultat al păcatului, va fi readusă la armonia şi perfecţiunea iniţială, studentul va fi încurajat:

 • să recunoască nevoia unui Mântuitor personal, să accepte sacrificiul lui Hristos şi să dezvolte o relaţie continuă cu El;
 • să dezvolte sensibilitate şi cunoştinţă spirituală;
 • să dezvolte obiceiul devoţiunii zilnice, incluzând rugăciunea şi studiul Scripturii;
 • să-L Împărtăşească pe Isus Hristos şi soluţiile Sale pentru problemele umane
 • să tindă spre reuşita academică şi să găsească plăcere în a învăţa.

Deoarece credem că omul a fost făcut la început după chipul lui Dumnezeu, o unitate de cuget şi suflet, dăruit cu intelect, sentimente şi putere de alegere, studentul va fi încurajat:

 • să recunoască relaţia strânsă între trup, suflet şi cuget;
 • să recunoască în dragostea şi acceptarea lui Dumnezeu o îndrumare spre binele său;
 • să adopte ca stil de viaţă un sistem de valori bazat pe Scriptură;
 • să accepte că lucrarea de răscumpărare a lui Isus Hristos împuterniceşte pe toţi oamenii acordându-le o valoare infinită şi este baza relaţiilor interpersonale sănătoase;
 • să dezvolte deprinderi şi abilităţi la maxima lor valoare şi să caute cunoştinţa şi înţelegerea principalelor domenii de învăţământ;
 • să înţeleagă organismul uman, funcţiile, nevoile şi îngrijirea sa;
 • să stabilească principii de vieţuire sănătoasă pentru o permanentă bună funcţionare din punct de vedere fizic, mintal şi spiritual;
 • să cultive abilitatea de a distinge binele de rău şi să nutrească dorinţa de a alege întotdeauna binele;
 • să stabilească un echilibru sănătos între muncă şi recreere.

Deoarece credem că înclinaţia omului spre frumos şi creativitatea sa sunt daruri de la Dumnezeu, dar întinate de păcat, studentul va fi încurajat:

 • să aprecieze frumuseţea ca pe o portretizare a activităţii lui Dumnezeu în lume;
 • să-şi dezvolte capacitatea de a se bucura şi a crea lucruri cu valoare artistică;
 • să vadă în existenţa creativităţii o cale de a-L glorifica pe Dumnezeu şi a aduce pace semenilor;
 • să dezvolte criterii personale, bazate pe modelul biblic, conform căruia frumuseţea poate fi evaluată şi apreciată;
 • să-şi recunoască responsabilitatea faţă de caracterul şi consecinţele celor create.

Deoarece credem în legile, principiile şi standardele lui Dumnezeu pentru conduita morală, bazate pe caracterul Său plin de dragoste, studenţii vor fi încurajaţi:

 • să respecte oamenii de alte convingeri religioase şi filosofice;
 • să se angajeze ca cetăţeni responsabili, ca o datorie morală faţă de ţară;
 • să dea dovadă de calităţi ca bunătate, empatie, curtoazie, răbdare, umilinţă, toleranţă, generozitate şi ajutorare;
 • să recunoască dreptatea şi să manifeste o atitudine pozitivă faţă de justiţie;
 • să demonstreze devotament faţă de misiunea creştină şi să se angajeze în acte de slujire faţă de oameni, ca să aline suferinţele şi frustrările umane;
 • să participe şi să găsească împlinire cooperând în activităţile din cadrul grupului;
 • să se pregătească pentru responsabilitatea de conducători în cadrul familiei, bisericii, comunităţii şi naţiunii.

Viziune

În cadrul Școlii Gimnaziale Adventiste Matca ne respectăm reciproc, ne îndeplinim promisiunile, niciodată nu renunțăm, oferim a doua șansă, cerem iertare și iertăm, ne încurajăm unii pe alții, zâmbim mereu, iubim pe oameni și pe Dumnezeu, aparținem acestui loc, suntem o familie!