FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 – „Educație și competențe”
Obiectiv specific 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic
Obiectiv specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Contract: POCU/987/6/26/153756
Titlul proiectului: Educație fără bariere

Lansarea proiectului

EDUCAȚIE FĂRĂ BARIERE

POCU 987/6/26/153756

Școala Gimnazială Adventistă Matca, în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, Tălpigi și Școala Gimnazială Nr.1 Gohor anunță demararea proiectului cu titlul ”Educație fără bariere”, cod Mysmis 153756.

Valoarea totală a proiectului este de 1.730.868,79 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.715.331,21 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea riscului de părăsire timpurie a școlii și promovarea accesului egal la învățământul de calitate prin stimularea participării la activități de educație nonformală a 332 de elevi din mediul rural, coordonați de 36 de cadre didactice perfecționate în timpul proiectului.

Rezultatele prevăzute sunt următoarele:

 • 36 cadre didactice participante la programul de perfecționare profesională acreditată
 • 332 de elevi înscriși în grupul țintă, dintre care 200 elevi nivel primar și 132 elevi nivel gimnazial, minim 10 % elevi de entie romă, care vor participa la cele 29 de activități de educație nonformală
 • 3 spații outdoor amenajate  și dotate corespunzător în școlile partenere
 • 1 parteneriat creat între 6 actori sociali din cele 3 comunități rurale și cele 3 școli partenere

Durata de implementare este de 15 luni, respectiv 18.10.2022 – 31.12.2023.

Informații suplimentare se pot obține la:

Telefon: 0743564471, mail: scoalaadventistamatca@gmail.com

Persoană de contact: Istrate Alisa (manager de proiect)

Proiect co-finanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Informații suplimentare pe pagina de facebook a proiectului:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089332793331

 • Obiective
 • Activități
 • Rezultate

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului propus este prevenirea riscului de parasire timpurie a scolii si promovarea accesului egal la invatamantulde calitate prin stimularea participarii la educatia nonformala pentru 332 de elevi din mediul rural (200 de elevi nivel primar si 132 elevi nivel gimnazial), din care 34 elevi de etnie roma, inscrisi la cele 3 unitati scolare ISCED 1-2 partenere in proiect, prin furnizarea de masuri integrate si implicarea a 36 de cadre didactice perfectionate in timpul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – stimularea accesului si participarii la educatie pentru 332 de elevi din mediul rural (200 nivel primar, 132 nivel gimnazial) inscrisi la cele 3 scoli partenere din proiect, prin participarea la programe de educatie nonformala, ceea ce va conduce la crearea unui mediu atractiv si motivator.

Obiectivul este realizat prin Activitatea 5 – Organizarea si derularea activitatilor nonformale pentru elevi, prin care se vor obtine rezultatele R6, R7, R8, R9, R10, R11.

OS2 – imbunatatirea competentelor a 36 de cadre didactice din cele 3 scoli partenere, care vor participa la un curs destinat dezvoltarii capacitatilor profesionale in domeniul educatiei incluzive prin parteneriat scoala-comunitate locala, pe baza caruia se vor implica activ in derularea activitatilor nonformale cu elevii.

Obiectivul este realizat prin Activitatea 3 – Organizarea si derularea programului de perfectionare profesionala acreditata a personalului didactic, prin care se va obtine rezultatul R4 si datorita caruia profesorii vor fi implicati in organizarea si derularea activitatilor nonformale cu elevii din grupul tinta.

OS3 – crearea conditiilor necesare pentru educatie nonformala: dotarea a cate unui spatiu outdoor in fiecare dintre cele 3 scoli partenere cu echipamente si materialele necesare in vederea derularii activitatilor nonformale in mod corespunzator, util si atractiv.

Obiectivul este realizat prin Activitatea 4 – Dotarea scolilor partenere cu cate un spatiu corespunzator pentru derularea activitatilor nonformale, prin care se va obtine rezultatul R5, in baza caruia se vor organiza activitatile nonformale in sistem outdoor.

OS4 – dezvoltarea unui parteneriat rural pentru initiative inovative sociale: identificarea, selectarea si crearea unui parteneriat intre 6 actori sociali de la nivelul celor 3 comunitati locale din care provin scolile partenere si cele 3 scoli partene in vederea organizarii si implementarii de initiative inovative sociale pentru cresterea participarii la educatie a copiilor din mediul rural.

Obiectivul este realizat prin Activitatea 6 – Constituirea unui parteneriat rural pentru initiative innovative sociale, prin care se va obtine rezultatul R12.

Activitatea A1. Managementul proiectului
Subactivitatea A1.1
Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului
În cadrul acestei subactivități se desfășoară acțiunile de planificare, organizare, evaluare și control ale proiectului, activități ce se vor desfășura pe toată durata de implementare a proiectului: 19.10.2022 – 31.12.2023

Activitatea A2. Selectarea grupului țintă și monitorizarea participării la activitățile proiectului
Subactivitatea A2.1 Derularea procesului de selectie și monitorizare a grupului țintă
In cadrul acestei subactivități se desfășoară acțiunile de selecție ale grupului țintă ce vor participa la activitățile nonformale ce se vor desfășura în cadrul proiectului.

Activitatea A3. Organizarea și derularea programului de perfecționare profesională acreditată a personalului didactic
Subactivitatea A3.1
Organizarea si derularea programului de perfecționare profesională acreditată a personalului didactic
În cadrul acestei subactivități se va derula programul de formare acreditat, 90 ore, 22 credite, prin subcontractarea unui furnizor de formare profesională acreditat de Ministerul Educației pentru acest tip de formare, cu participarea a 36 de cadre didactice.

Activitatea A4. Dotarea scolilor partenere cu câte un spațiu corespunzător pentru derularea activităților non-formale
Subactivitatea A4.1
Dotarea scolilor partenere cu câte un spațiu corespunzător pentru derularea activităților non-formale, cu materiale și alimente pentru implementarea activităților non-formale
Aceasta subactivitate va asigura suportul pentru derularea activităților nonformale și anume: se va dota câte un spațiu de educație nonformală outdoor și se va achizitiona pachetul de echipamente care va crea mediul potrivit pentru desfășurarea activităților nonformale, se vor achiziționa materialele necesare și alimentele pentru fiecare elev participant la activități, precum și materialele necesare activităților nonformale.


Activitatea A5. Organizarea și derularea activităților nonformale pentru elevi
Subactivitatea A5.1
Activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe
Se vor desfășura 3 cluburi de matematică „Matematica în viața de zi cu zi” cu participarea a 45 elevi coordonați de 4 cadre didactice, timp de 6 saptamani, cate 1 ora pe saptamana
Subactivitatea A5.2 Activități de tipul cluburilor / atelierelor/ cercurilor / pe domenii de interese
Se vor desfășura:
• 3 cercuri de lectură și dramatizare ”Un viitor erudit” cu participarea a 45 elevi coordonați de 4 cadre didactice, timp de 10 saptamani, cate 1 ora pe saptamana
• 1 atelier de limbi moderne ”Mă descurc oriunde în lume” cu participarea a 15 elevi coordonați de 2 cadre didactice, timp de 5 saptamani, cate 2 ore pe saptamana.
Subactivitatea A5.3 Ateliere de dezvoltare a abilităților cognitive și practice de bază
Se vor desfășura 5 ateliere ”Mâini înzestrate” cu participarea a 75 elevi coordonați de 6 cadre didactice, timp de 10 saptamani, cate 1 ora pe saptamana
Subactivitatea A5.4 Activități practice de observare/ descoperire a cunoștințelor abia dobândite în educația formală
Se vor desfășura:
• 1 activitate practică ”Terra – avem grijă de tine!” cu participarea a 20 elevi coordonați de 2 cadre didactice, timp de 6 saptamani, cate 1 ora pe saptamana,
• 3 ateliere ”Pe urmele lui De ce? ” cu participarea a 60 elevi coordonați de 4 cadre didactice, timp de 8 saptamani, cate 1 ora pe saptamana
• excursii pentru 330 elevi, coordonați de 9 cadre didactice
Subactivitatea A5.5 Programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele elevilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership
Se vor desfășura:
• 1 curs de teorie muzicală și interpretare instrumentală cu participarea a 10 elevi coordonați de 2 cadre didactice, timp de 10 saptamani, cate 1 ora pe saptamana,
• 3 cursuri de prelucrarea a fetrului ”Cartea mea senzorială ” cu participarea a 30 elevi coordonați de 3 cadre didactice, timp de 8 saptamani, cate 2 ore pe saptamana,
• 3 cluburi de handball cu participarea a 42 elevi coordonați de 3 cadre didactice, timp de 10 saptamani, cate 1 oră pe saptamana
• 1 club de robotică cu participarea a 15 elevi coordonați de 1 cadru didactic, timp de 8 saptamani, cate 1 ora pe saptamana
Subactivitatea A5.6 Programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă
Se vor desfășura 5 cluburi de sănătate ”Doza de sănătate ” cu participarea a 50 elevi coordonați de 5 cadre didactice, timp de 10 saptamani, cate 1 ora pe saptamana

Activitatea A6. Constituirea unui parteneriat rural pentru inițiative inovative sociale
Subactivitatea A6.1
Constituirea unui parteneriat rural pentru inițiative inovative sociale
Se va încheia un parteneriat rural între 6 actori sociali din cele 3 comunități rurale și cele 3 școli partenere (ONG-uri, biserici, autoritati publice) cu scopul de a identifica, selecta și implementa cele mai eficiente acțiuni de inovare socială pentru copiii până la 18 ani din comunitățile rurale din care fac parte membrii, pentru participarea la educație și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Rezultatele prevăzute sunt următoarele:

 • 36 cadre didactice participante la programul de perfecționare profesională acreditată
 • 332 de elevi înscriși în grupul țintă, dintre care 200 elevi nivel primar și 132 elevi nivel gimnazial, minim 10 % elevi de entie romă, care vor participa la cele 29 de activități de educație nonformală
 • 3 spații outdoor amenajate și dotate corespunzător în școlile partenere
 • 1 parteneriat creat între 6 actori sociali din cele 3 comunități rurale și cele 3 școli partenere

Durata de implementare este de 15 luni, respectiv 18.10.2022 – 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 1.730.868,79 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.715.331,21 lei.